تنظيم سطوح دسترسی مختلف

سيستم از امنيت بالايي برخوردار بوده و هر کسی در چهارچوب و محدوده مشخص شده برای وی حق دسترسی به اطلاعات سيستم را دارد. کاربران و رولهای مختلف در سيستم قابل تعريف بوده و امکان دسترسی به امکانات مختلف نرم‌افزار در سيستم برای آنها به صورت دقيق قابل تنظيم است. دسترسی کاربران را می‌توان بر مبنای رولهای آنها و همچنين مستقيماً برای خود آنها تنظيم کرد. سطوح دسترسی از سه منظر مختلف در سيستم مد نظر بوده و قابل تنظيم است. انواع اجازه به منظورهای مختلف مانند ثبت مورد جديد، ويرايش، حذف و ...، دسترسی به ستونهای خاص و همچنين دسترسی به رديفهای خاص. 

همچنين مدير سيستم می‌تواند امکانی را فعال کند که بر اساس آن کاربران ديگر نياز به دادن نام کاربری و کلمه عبور برای ورود به سيستم نباشند، بلکه سيستم هويت کاربر را بر مبنای اطلاعات کاربر جاری ويندوز تشخيص داده و سطح دسترسی وی را در سيستم به صورت خودکار در نظر بگيرد.