امکان تغييرکد يا ادغام کد در کل سيستم

کاربر می‌تواند کد منحصر به فرد هر يک از اقلام اطلاعاتی را همراه با روابط آن در کل سيستم تغيير داده و يا دو فقره را با هم برای تشکيل کدی واحد ادغام کند.