منشور اهداف

 

مطمئناً موفقيت مادي شركت مورد توجه است ولي ما آنرا وسيله اي براي تامين اهدافي گسترده تر ميدانيم.

1.     تداوم شركت

2.     تداوم ارتباط شركت و مشتريان

3.     حضور در عرصه رقابت جهاني در توليد نرم افزار

4.     تلاش در جهت اجراي دولت الکترونيک در کشور

5.     بهبود مستمر در فرآيند ها و خدمات

6.     پاسخگويي به مشتريان

7.     اتمام کارها دقيقا در زمان توافق شده

8.     حفظ کيفيت و به کارگيري استانداردهاي جهاني در توليد

9.     انتقال دانش و تجربه کسب شده به محافل علمي و تخصصي کشور

10. اشتغال زايی

11. پرورش نيروي انساني توانمند و خودکار

12. ايجاد روحيه کارگروهي در سازمان

13. تاکيد بر خلاقيت و نوآوري

14. تلاش در راستای کاهش قيمت تمام شده محصولات و خدمات